WGA-hiaatverzekering

Gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers van wie door UWV is vastgesteld dat zij tussen de 20% en de 65% kunnen blijven verdienen van wat zij verdienden (dit is hetzelfde als een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% tot 80%), hebben recht op een zogeheten WGA-uitkering (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Die is gedurende de eerste periode 70% van het laatstverdiende loon. De duur van de uitkering hangt af van het arbeidsverleden van de werknemer. Na de eerste periode heeft een werknemer recht op een WGA-vervolguitkering. Die is hoger als de werknemer werk heeft waarmee hij 50% of meer verdient van het bedrag dat hij volgens UWV zou kunnen verdienen (de wet zegt: van zijn verdiencapaciteit benut). De vervolguitkering is echter lager als de werknemer er niet in slaagt met werken 50% of meer te verdienen. De WGA-hiaatverzekering zorgt er in dat geval voor dat de WGA-vervolguitkering van de werknemer wordt aangevuld tot het niveau dat de werknemer zou krijgen wanneer hij wel werk zou hebben waarmee hij 50% van zijn verdiencapaciteit benut.

Werkgeversverzekeringen
Werkgevers kunnen een verzekering sluiten die (een gedeelte van) de loonsom uitkeert in de periode waarin zij de arbeidsongeschikte werknemer loon doorbetalen: de WGA-basisverzekering.

Voor meer informatie over verzekeringen: NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag