Tegemoetkoming

Deze tegemoetkoming is geregeld in artikel 67a lid 5b van de CAO.

Wanneer:    
Als eerst door de arbodienst of UWV officieel is vastgesteld (middels een van datum voorzien Arbeidsdeskundig onderzoek) dat een werknemer niet kan terugkeren in het eigen bedrijf (eerste spoor) en vaststaat dat er sprake is van uitsluitend een tweede spoor. Tevens als werknemer en werkgever vervolgens besluiten om een erkend reïntegratiebedrijf, dat in het bezit is van het Blik op Werk Keurmerk, in te schakelen om de werknemer te begeleiden naar werk bij een andere werkgever. Er moet dus sprake zijn van uitsluitend een ‘tweede spoor’ (dat is plaatsing bij een andere werkgever en betekent dat de werknemer nog wel daadwerkelijk kan werken maar definitief niet meer bij de huidige werkgever in de huidige –aangepaste- functie of een andere functie).

Maar er kan bijvoorbeeld ook een indicatie zijn van een ‘twee sporenbeleid’ of een onderzoek zijn naar een mogelijkheid van een tweede spoor naast een eerste spoor. Ook kan blijken dat het eerste spoor (plaatsing bij de huidige werkgever met al dan niet aanpassing en/of een andere functie) niet volledig is afgesloten. In dit soort gevallen is er geen sprake van een tegemoetkoming als hier bedoeld. Ook niet als er voor de werknemer (gelet op de eventuele verdiencapaciteit) geen reëel aanbod is en toch een tweede spoor wordt ingezet (bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichtingen van de werkgever (Wet verbetering poortwachter enz.).

Bedrag:        
Werkgever krijgt 50% van de kosten van het reïntegratiebedrijf, tot maximaal € 2.500,-

Wat:
• Verklaring van de arbodienst of UWV dat de werknemer niet terug kan keren in het eigen bedrijf (NB: dit is niet hetzelfde als bijvoorbeeld de ‘periodieke evaluatie’ of een andere verklaring van de bedrijfsarts!).
• Kopie van gespecificeerde facturen van het reïntegratiebedrijf.
• De verklaring van de arbodienst of UWV moet dateren van vóór de datum waarop het reïntegratiebedrijf wordt ingeschakeld.
• Er moet uitsluitend sprake zijn van een aangewezen tweede spoor. Een tweesporenaanpak e.d. komt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking. Zie ook hierboven bij ‘Wanneer’.
• Verder mag het reïntegratiebedrijf dat voor het tweede spoor is ingeschakeld, niet het arbeidsdeskundig onderzoek hebben uitgevoerd.

• Een volledig ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier voor deze subsidie kunt u hier downloaden.

Bericht:        
Het volledig ingevulde aanvraagformulier met de vereiste bijlagen toezenden aan de Vakraad. De Vakraad zal de aanvraag beoordelen en u nader berichten. Aan het vorenstaande kunnen géén rechten worden ontleend op een eventuele bijdrage.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag