Actueel

Er geldt een wachtlijst voor aanvragen voor een RVUMT-uitkering.

Op dit moment is er geen budget om nieuwe RVUMT-uitkeringen toe te kennen. Ingediende aanvragen komen op een wachtlijst en worden op volgorde van binnenkomst behandeld zodra er weer budget beschikbaar is.

Alleen aanvragen die volledig voldoen aan alle voorwaarden worden op de wachtlijst geplaatst. Als uw aanvraag op de wachtlijst is geplaatst ontvangt u hierover bericht van ons.

Aanvragen die niet voldoen of niet volledig zijn, worden zoals gebruikelijk, afgewezen. Indien op een later moment een onvolledig verzoek alsnog volledig wordt gemaakt zal voor de volgorde van de wachtlijst het moment van voldoen aan de volledigheid bepalend zijn.

Ontvangt u al een RVUMT-uitkering van ons? Geen probleem, deze blijft gewoon doorlopen tot uw AOW-gerechtigde leeftijd.

De uitkeringen worden gefinancierd door een heffing van 0,25% (2024) over het loon. Voor alle duidelijkheid: deze heffing dient de werkgever te betalen en mag niet op het loon van de werknemer worden ingehouden.

Voor informatie over de RVU-MT verwijzen wij u naar de site van de RVU-MT: https://www.rvumetaalentechniek.nl/

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Loonbegrip sociale regelingen  Metaal en Techniek 

Voor de sociale regelingen Metaal en Techniek (SFM, RVUMT, O&O fondsen en NV Schade) geldt vanaf 1 januari 2023 een ander loonbegrip dan u gewend bent.

Voor de juiste toepassing van het loonbegrip in relatie tot af te dragen premies voor genoemde regelingen verwijzen wij u naar de uitvoerder van deze regelingen: CoMetec.

Op deze pagina vindt u meer informatie hierover: https://www.cometec.nl/jaarsalaris/

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

De cao verhogingen ingaande 1 juli 2022 tot en met 31 maart 2024

Salarisverhoging: het voor de werknemer geldende salaris wordt verhoogd met:

– € 42,50 bruto per maand dan wel € 39,09 bruto per vierweken, bij respectievelijk maand- en vierweken-salaris per 1 juli 2022

– 2,75% per 1 september 2022

– 3,25% per 1 maart 2023

– 0,6% per 1 januari 2024

En een éénmalige bruto uitkering van € 382,50– in juli 2022.

Voor de volledige tekst zie t.z.t het nieuwe artikel 41 van de Cao’s voor de Metaal en Techniek.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Voor de periode 1 april 2022 tot en met 31 december 2022 zijn de volgende heffingen over de loonsom van toepassing:

  • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingbedrijf: 0,625%
  • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf: 0,85%
  • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Isolatiebedrijf: 0,94%
  • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carosseriebedrijf: 0,5%
  • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Goud- en Zilvernijverheid: 0,5%
  • CAO Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Techniek: 0,2%
  • CAO Private Aanvulling WW Metaal en Techniek 0,2%. Vanaf 1 juli 2022 wordt deze heffing op 0 gezet

NB: de premies voor O&O en SFM mogen niet op het salaris van de werknemer worden ingehouden.

Voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 september 2024 zijn de volgende heffingen over de loonsom van toepassing:

 • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingbedrijf: 0,625%
 • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf: 0,85%
 • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Isolatiebedrijf: 0,7%
 • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carosseriebedrijf: 0,5%
 • CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Goud- en Zilvernijverheid: 0,5%
 • CAO Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Techniek: 0,2%
 • CAO Private Aanvulling WW  Metaal en Techniek 0%.

NB: de premies voor O&O en SFM mogen niet op het salaris van de werknemer worden ingehouden.

Voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 is de volgende heffing voor de RVU-MT regeling, over de loonsom van toepassing:

 • CAO Regeling Vervroegd Uittreden Metaal en Techniek 0,25%.

Voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 is de volgende heffing voor de RVU-MT regeling, over de loonsom van toepassing:

 • CAO Regeling Vervroegd Uittreden Metaal en Techniek 0,25%.

NB: de premie voor de RVU regeling  mag niet op het salaris van de werknemer worden ingehouden.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Subsidieaanvraag in het kader van de Generatiepactregeling Metaal & Techniek

De aanvraag voor de € 1.500 subsidie in het kader van de GP regeling M&T wordt per 1 november 2022 weer opengesteld. Vanaf 1 november is het aanvraagformulier weer te downloaden via de site van het Generatiepact www.generatiepactmetaalentechniek.nl/ pagina “hulpmiddelen”

Let op:
Een subsidieaanvraag kan alleen worden ingediend voor een nieuwe werknemers die voor onbepaalde tijd en binnen zes maanden wordt aangenomen na de datum voor een werknemer die op of na 1 november 2022 met GP is gegaan.
Het indienen van een aanvraag betekent geen recht op subsidie! Het staat de Vakraad vrij al dan niet een subsidie toe te kennen bovendien kunnen budgetten uitgeput raken waardoor geen subsidie meer beschikbaar is.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

De nieuwe CAO boekjes (oktober 2021 – maart 2024)  zijn te bestellen via de webshop.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

WAGWEU:

In het kader van de WAGWEU hebben cao-partijen een lijst opgesteld van cao-artikelen die van toepassing is op de ter beschikking gestelde werknemer, die tijdelijk in Nederland arbeid verricht en wiens arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander dan het Nederlandse recht. Onder ter beschikking gestelde werknemer wordt in dit verband verstaan iedere werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt in Nederland, dat niet het land is waar die werknemer gewoonlijk werkt.  De engelse tekst kan hier worden gedownload.

Within the framework of the WAGWEU, the parties to the collective labor agreement have drawn up a list of collective labor agreement articles that apply to the posted employee who performs work temporarily in the Netherlands and whose employment contract is governed by a law other than Dutch law. In this context, posted employee means any employee who works for a certain period in the Netherlands, which is not the country where that employee usually works. The English text can be downloaded here.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Het bestuur van de Stichting SWWM (cao Private Aanvulling WW  Metaal en Techniek) heeft besloten dat het reglement op 1 juli 2019 in werking treedt. Dit betekent dat vanaf dat moment er premie in rekening kan worden gebracht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina actueel op www.wwmetaalentechniek.nl  

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Contact

Postadres

 • Postbus 93235
 • 2595 AK Den Haag