Begrippenlijst

Arbeidsdeskundige
Een arbeidsdeskundige is gespecialiseerd in het beoordelen van de mogelijkheden om in een organisatie optimaal gebruik te maken van de kennis en (resterende) vaardigheden van mensen met lichamelijke of psychische klachten. Een arbeidsdeskundige is dus in staat in te schatten welke gevolgen het verlies van vaardigheden en mogelijkheden (als gevolg van bijvoorbeeld ziekte) heeft voor het werk dat iemand kan doen. Een arbeidsdeskundige is ook een kenner van allerlei soorten werk en van de lichamelijke en psychische eisen die worden gesteld aan mensen die dat werk doen.
Daarnaast weet een arbeidsdeskundige veel van alle soorten maatregelen die in het werk getroffen kunnen worden om het verlies aan vaardigheden en mogelijkheden geheel of gedeeltelijk te compenseren. Ten slotte is een arbeidsdeskundige goed op de hoogte van de wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid en reïntegratie.

Bedrijfsarts
Een bedrijfsarts is gespecialiseerd in de relatie tussen werk en gezondheid en in de begeleiding van werkende mensen die ziek zijn. De bedrijfsarts weet bijvoorbeeld of weer gaan werken het herstel van een zieke werknemer in de weg staat. Ook kan een bedrijfsarts adviseren over de wijze waarop een zieke werknemer het werk weer zou kunnen hervatten.

Belastbaarheid
Belastbaarheid is de optelsom van welke werkzaamheden een werknemer kan en welke hij – vanwege zijn gezondheidsklachten – niet meer kan.
Om de belastbaarheid van de werknemer te kunnen beoordelen, maakt de arbeidsdeskundige gebruik van de zogeheten Functionele Mogelijkhedenlijst. Deze wordt opgesteld door de bedrijfsarts.
Soms is aanvullend onderzoek noodzakelijk om de belastbaarheid van een werknemer nog exacter te kunnen bepalen.

Belasting
Belasting is de optelsom van fysieke en psychische inspanningen die een functie met zich meebrengt.

Voor het vaststellen van de belasting in de functie maakt de arbeidsdeskundige gebruik van een functie- en taakbeschrijving. Nadere informatie over de belasting in de functie verkrijgt de arbeidsdeskundige uit werkplekonderzoek en uit gesprekken met de werknemer en de werkgever of andere mensen die weten wat de functie inhoudt.

ML: Functionele Mogelijkhedenlijst
Met de Functionele Mogelijkhedenlijst inventariseert de bedrijfsarts de medische mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. De Functionele Mogelijkhedenlijst is een gestandaardiseerde methode die gebaseerd is op de werkwijze van UWV. Alle bedrijfsartsen kunnen deze gebruiken en alle arbeidsdeskundigen kunnen ermee uit de voeten.

Gerede twijfel
De Reïntegratietoets Metaal en Techniek kan worden aangevraagd als de verzuimbegeleider heeft vastgesteld dat er gerede twijfel (dus twijfel die gebaseerd is op feiten) is over de mogelijkheid dat een zieke werknemer weer in zijn eigen werk aan de slag kan. Voor het vaststellen van gerede twijfel is een beoordeling van de werknemer door een bedrijfsarts noodzakelijk. Geen gerede twijfel is er als duidelijk is dat de werknemer na herstel zijn werk weer gewoon kan doen. Er is ook geen gerede twijfel als vaststaat dat de gezondheidsklachten van de werknemer een terugkeer naar het eigen werk uitsluiten.

Reïntegratie
De terugkeer van een werknemer met lichamelijke of psychische klachten naar werk: het eigen werk of ander werk. Het werk kan daarvoor eventueel speciaal worden afgestemd op de mogelijkheden van de werknemer.

Reïntegratie eerste spoor
De terugkeer van een werknemer met lichamelijke of psychische klachten naar werk bij de eigen werkgever heet: reïntegratie in het eerste spoor. Het werk of de werkplek kan eventueel speciaal worden afgestemd op de mogelijkheden van de werknemer.

Reïntegratie tweede spoor 
De terugkeer van een werknemer met lichamelijke of psychische klachten naar werk bij een andere werkgever heet: reïntegratie in het tweede spoor. Het werk of de werkplek kan eventueel speciaal worden afgestemd op de mogelijkheden van de werknemer.

Reïntegratietoets Metaal en Techniek
De reïntegratietoets is een onderzoek naar de mogelijkheden die een zieke werknemer in de Metaal en Techniek heeft om zijn eigen werk weer te gaan doen.

Verzuimbegeleider
De verzuimbegeleider houdt in de gaten hoe het met een zieke werknemer gaat, of werkhervatting op de een of andere manier tot de mogelijkheden behoort en of het bedrijf ten minste voldoet aan de wettelijke verplichtingen die de Wet verbetering poortwachter stelt.
De rol van verzuimbegeleider kan door diverse personen worden vervuld. In veel gevallen zal de verzuimbegeleiding worden uitgevoerd door een bedrijfsarts of door een medewerker van de arbodienst die als ‘casemanager’ optreedt.
De rol kan echter ook vervuld worden door de direct leidinggevende of een andere medewerker binnen de onderneming waarin de zieke werknemer werkzaam is. Daarnaast is het mogelijk als verzuimbegeleider optreedt.  Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemingen die zich hebben aangesloten bij REA-direct.

Werkplekonderzoek
In het kader van de reïntegratietoets Metaal en Techniek houdt een werkplekonderzoek in dat de arbeidsdeskundige in het bedrijf komt kijken en beoordeelt onder welke omstandigheden wordt gewerkt. Tevens voert de arbeidsdeskundige gesprekken met de werknemer zelf, zijn leidinggevende en/of iemand anders die meer kan vertellen over het werk van de werknemer.

Wet verbetering poortwachter
De Wet verbetering poortwachter gaat over langer durend verzuim. De wet schrijft zowel de werkgever als de werknemer voor wat er moet worden gedaan om een zo snel mogelijke terugkeer van de zieke werknemer naar werk te bevorderen. Zie voor meer informatie Wet Verbetering Poortwachter op deze site en de rubriek “Interessante Links”.

WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
De WIA is de opvolger van de WAO en regelt de uitkering waarop werknemers na een periode van twee jaar ziekte recht hebben als zij arbeidsongeschikt raken. Zie voor meer informatie ook de rubriek “Interessante Links”.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2595 AK Den Haag