Wettelijke verplichting

De Wet Verbetering Poortwachter stelt de werkgever verantwoordelijk voor de controle en begeleiding van al zijn medewerkers gedurende twee ziektejaren. Daaronder vallen ook maatregelen tot reïntegratie en het treffen van voorzieningen die reïntegratie ondersteunen.

De wet eist van de werkgever om de reïntegratiemogelijkheden van de zieke werknemer te onderzoeken. De werknemer is verplicht zijn medewerking daaraan te verlenen. De reïntegratietoets Metaal en Techniek kan hierbij een nuttig instrument zijn.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag