Aanvraagformulier

Voor het aanvragen van de reïntegratietoets moet u een aanvraagformulier invullen en opsturen naar de Vakraad. Als u dit formulier nog niet heeft, kunt u het hier downloaden.

Werkgever en werknemer moeten het aanvraagformulier allebei ondertekenen. Beiden moeten het eens zijn over de zin van de toets. Met de ondertekening geven ze ook enkele verklaringen af die nodig zijn om de reïntegratietoets te kunnen uitvoeren. Een uitgebreide toelichting op het formulier vindt u hieronder op ‘meer weten?’ Belangrijk is dat de werkgever en werknemer ervoor zorgen dat informatie beschikbaar is die de arbeidsdeskundige nodig heeft, te weten:

 • een recent ingevulde FML (zie onder andere de begrippenlijst);
 • een functiebeschrijving van de functie van de werknemer waarvoor de toets wordt aangevraagd.

Als de aanvraag bij de Vakraad is binnengekomen en in orde is bevonden, wordt aan één van de gecontracteerde organisaties opdracht gegeven om de reïntegratietoets uit te voeren. De werkgever en de werknemer ontvangen daarover schriftelijk bericht. De organisatie die de toets uitvoert, neemt vervolgens zelf contact op met de werkgever en werknemer voor het maken van nadere afspraken.
Binnen uiterlijk vijf weken – vooropgesteld dat de werkgever en werknemer zelf hun medewerking verlenen – is de toets afgerond en beschikken de werknemer en werkgever over het adviesrapport.

 • dat zij de brochure ‘doe de reïntegratietoets!’ hebben ontvangen en kennis hebben genomen van de inhoud. Deze brochure kunt u hier downloaden. De brochure bevat op zijn beurt weer verwijzingen naar deze site. De Vakraad vindt het belangrijk dat werkgever en werknemer die de reïntegratietoets aanvragen, goed op de hoogte zijn van de inhoud van de reïntegratietoets;
 • dat zij hun medewerking zullen verlenen aan de toets. Zonder medewerking van de werkgever (in elk geval moet deze een functiebeschrijving verstrekken van de functie van de werknemer waarvoor de toets is aangevraagd) en de werknemer kan de toets niet worden uitgevoerd. Tijdig aanleveren van de informatie is noodzakelijk om de toets binnen de afgesproken termijn te kunnen uitvoeren;
 • dat hoogstens drie maanden voor de aanvraag een Functionele Mogelijkhedenlijst is ingevuld. Met de Functionele Mogelijkhedenlijst inventariseert de bedrijfsarts de medische mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Als u niet zeker weet of een recente FML beschikbaar is, vraagt u dit dan aan de bedrijfsarts;
 • dat informatie mag worden opgevraagd bij betrokken deskundigen. Soms is het nodig om meer specifieke informatie te hebben over iemands gezondheidsklachten om te kunnen beoordelen welk werk hij of zij aankan. In dergelijke gevallen moet de arbeidsdeskundige die informatie kunnen opvragen. Ook voor de controle die de Vakraad uitoefent op de correcte uitvoering van de reïntegratietoets is uitwisseling van informatie tussen arbeidsdeskundigen noodzakelijk. Vanzelfsprekend wordt alle informatie behandeld met de uiterste vertrouwelijkheid, binnen de kaders die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt;
 • dat de Vakraad Metaal en Techniek informatie over de reïntegratietoets en toetsresultaten geanonimiseerd mag gebruiken voor beleid. De Vakraad vraagt de arbeidsdeskundigen op hoofdlijnen te rapporteren over de uitgevoerde reïntegratietoetsen.
  Deze gegevens worden geanonimiseerd, dus zonder dat ze herleidbaar zijn tot personen of organisaties, gebruikt voor beleid op het terrein van arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Werkgevers- en werknemersgegevens zijn nodig om contact te kunnen opnemen. Aan de hand van het werkgevers- en werknemersnummer controleert de Vakraad of werkgever en werknemer deel uitmaken van de bedrijfstak Metaal en Techniek.
De arbodienst of bedrijfsarts moeten worden vermeld omdat de arbeidsdeskundige daarbij dan informatie kan opvragen.

Reintegratietoetsen die zijn uitgevoerd zonder dat de Vakraad het ingevulde formulier heeft ontvangen en/of de Vakraad niet heeft bevestigd aan de werkgever en de werknemer dat een reintegratietoets zal worden uitgevoerd, worden niet door de Vakraad vergoed.

Contact

Postadres

 • Postbus 93235
 • 2595 AK Den Haag