CAO onderwerpen

In de CAO vindt u antwoorden op vragen als:

• Begin en einde dienstverband
• Salarissen
• Aantal vakantiedagen/vakantiebijslag
Arbeidstijden
ADV
Omzetten CAO-verhoging in vrije tijd
Functie-indeling
Ziekte

Als u meer wilt weten over één van de CAO’s, dan kunt u een CAO-boekje bestellen bij de Vakraad Metaal en Techniek.

Begin en einde dienstverband (artikel 16)
Voor de opzegging van dienstverbanden gelden wettelijke termijnen. De tekst van artikel 7: 672 van het Burgerlijk Wetboek, is als bijlage 11M in het CAO-boekje opgenomen. Voor werknemers die op 1 januari 1999 45 jaar of ouder waren, kan een afwijkende opzegtermijn gelden.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de CAO en de CAO-partijen.

Salarissen
De salaristabellen zijn opgenomen in de artikelen 33a en 33b. Deze zijn van toepassing bij een dienstrooster op basis van een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur. Deze wekelijkse arbeidsduur wordt berekend over een periode van maximaal één jaar. Dit geldt voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Bij een dienstrooster met een kortere gemiddelde arbeidsduur heeft de werknemer recht op salaris naar evenredigheid.

Voor jeugdigen tot 22 jaar gelden verschillende salarissen. Welk salaris van toepassing is, is afhankelijk van het wel of niet in het bezit zijn van een (voortgezet) vakdiploma. Voor beantwoording van de vraag of een bepaald diploma een (voortgezet) vakdiploma is, kunt u via deze link de lijst met (voortgezet) vakdiploma’s downloaden.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de CAO en de CAO-partijen.

Vakantiedagen / vakantiebijslag
De werknemer voor wie een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur geldt, ontvangt 200 vakantie-uren (in de regel 25 vakantiedagen) per jaar. Bij een voor de werknemer geldend dienstrooster op basis van een kortere gemiddelde wekelijkse arbeidsduur heeft de werknemer recht op vakantie naar evenredigheid.

Vanaf de leeftijd van 53 jaar heeft de werknemer recht op extra vakantie-uren. Voor werknemers van 50 jaar of ouder kan een overgangsregeling van toepassing zijn. Zie voor het aantal extra dagen: artikel 51 van de CAO. In artikel 19 van de CAO staan de doorbetaalde vrije dagen genoemd. Dat zijn: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, beide kerstdagen en de Koningsdag, 27 april. De vakantiebijslag bedraagt 8% over het salaris dat de werknemer sinds de laatst verschenen eerste juli heeft verdiend. Zie voor de overige voorwaarden artikel 59 en 60 van de CAO.

Voor verdere informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de CAO en de CAO-partijen.

Arbeidstijden 
Onder ‘dagelijkse werktijd’ wordt verstaan de tijd waarin de werknemer volgens zijn dienstrooster arbeid verricht. (Zie voor meer definities de CAO.) De normale wekelijkse arbeidsduur bedraagt, berekend over een periode van maximaal één jaar, gemiddeld 38 uren met inachtneming van het gestelde in artikel 17 van de CAO. Voor de werknemer die op grond van een bestaande regeling minder dan dit gemiddelde aantal uren per week werkt, geldt het overeengekomen aantal uren.

Voor verdere informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de CAO en de CAO-partijen.

ADV 
In de CAO’s voor de Metaal en Techniek wordt uitgegaan van een gemiddelde 38-urige werkweek. Indien u 40 uur per week werkt, heeft u recht op 8 uur aaneengesloten ADV-tijd per 4 weken, of 4 uur per 2 weken, of 2 uur per week. Ook bestaat er de mogelijkheid van een vrije keuze. Voor de overige voorwaarden en invulling van de ADV verwijzen wij u naar artikel 18a van de CAO. Voor werknemers die parttime werken geldt dat in de arbeidsovereenkomst tot uitdrukking moet komen of de ADV in geld of in tijd wordt genoten.

Voor verdere informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de CAO en de CAO-partijen.

Omzetten CAO-verhoging in vrije tijd 
Werknemers van 50 jaar en ouder kunnen na overleg met de werkgever de CAO-verhoging geheel of gedeeltelijk omzetten in vrije tijd (zie artikel 41 lid 2 CAO). Voor dit omzetten geldt een berekening die bestaat uit de volgende drie stappen:
• Salaris + salarisverhoging(en) = nieuw salaris.
• 100 – ((salaris / nieuw salaris) x 100) = maximaal omzettingspercentage.
• Maximaal omzettingspercentage x 19,76 uur = maximale hoeveelheid vrije tijd.

Het omzetten van de CAO-verhoging in vrije tijd heeft géén effect op het brutosalaris zoals dat geldt voor pensioen- en andere bedrijfstakregelingen. Voor voorbeelden van omzetting en CAO-verhoging in vrije tijd verwijzen wij u naar bijlage 4b van de CAO.

Voor verdere informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de CAO en de CAO-partijen.

Functie-indeling
De werkgever moet de functie van werknemers (van 22 jaar en ouder) indelen in een functiegroep. Dit is bepaald in artikel 10 lid 2 van de CAO. De functie-indeling vindt plaats op basis van het Handboek Functie-indeling voor de Metaal en Techniek, onderdeel van de CAO. In 2010 is de laatst geactualiseerde versie (4e editie) van dit Handboek verschenen. U kunt het Functie-Handboek bestellen via de website.

Zijn werkgever en werknemer het oneens, dan kan de Vakraad Metaal en Techniek verzocht worden de functie in te delen. Dit kan alleen als er sprake is van een verschil van mening over de juistheid van de indeling door de werkgever. In bijlage 3 van de CAO is de beroepsprocedure hiervoor beschreven. De werknemer die zich kan laten bijstaan door zijn vakbond moet zijn werkgever schriftelijk meedelen dat hij met de functie-indeling niet akkoord gaat. Dit moet gebeuren voordat hij een verzoek indient bij de Vakraad Metaal en Techniek. Via overleg tussen werkgever en werknemer kan dan alsnog geprobeerd worden tot overeenstemming te komen. Komen werknemer en werkgever niet tot een vergelijk, dan kan het verzoek worden ingediend bij de Vakraad via een volledig ingevuld en gezamenlijk ondertekend vragenformulier dat bij ons verkrijgbaar is. Het besluit van de Vakraad Metaal en Techniek is bindend. Indien de uitspraak leidt tot een hogere indeling, dan werkt dit terug tot de datum waarop de werknemer zijn bezwaar schriftelijk bij de werkgever heeft ingediend.

Voor verdere informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de CAO en de CAO-partijen.

Ziekte 
De CAO’s voor de Metaal en Techniek kennen geen wachtdagen.
Meldt de werknemer zich gedurende een kalenderjaar voor de tweede keer ziek, dan zal de werkgever één dag aanmerken als een door de werknemer opgenomen verlofdag (maximaal 8 uren) (artikel 52 van de CAO).

De werkgever is bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer verplicht om gedurende de eerste zes maanden 100 procent van het salaris dat de werknemer bij arbeidsgeschiktheid zou hebben verdiend, door te betalen. De daarop volgende 18 maanden is dit 90 procent. Zie voor uitzonderingen op deze regel artikel 67 van de CAO.

Voor verdere informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de CAO en de CAO-partijen.

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag